• stadion_1000px.jpg
 • slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg
 • hostel_1000px.jpg

 

Cennik wypożyczalni rowerów

 • pierwsza godzina - 5,00 zł/1h
 • za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pierwszej godziny - 2,00 zł/1h
 • wypożyczenie roweru dobowe- za każdą rozpoczętą dobę - 25,00 zł/doba

Cennik za wypożyczenie rowerów ma również zastosowanie w przypadku podjęcia decyzji o wypożyczaniu rowerów z innego obiektu niż Stadion Miejski.

 

Regulamin:

 1. Wypożyczalnia rowerów funkcjonuje przy Hostelu MOSiR Łomża ul. Zjazd 18 oraz przy Terenach Sportowo - Rekreacyjnych - Port Łomża ul. Żydowska 10.
 2. W sezonie czynna jest codziennie w godz. 8-21.
 3. Wypożyczane rowery są własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.
 4. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczany rower. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

 

Wypożyczający ma prawo:

 1.  Korzystać z miłej obsługi personelu wypożyczalni.
 2. Przyjemnie spędzać czas na wypożyczonym sprzęcie.
 3. Skorzystać z zasady zaokrąglania opłat i czasu za wypożyczenie na jego korzyść.
 4. Wnosić opinie i uwagi co do działalności wypożyczalni.

 

Wypożyczający zobowiązuje się do:

 1. Upewnienia się przed jazdą, że rowery są zdatne do umówionego użytku, opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne.
 2. Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie, po wodzie, po plaży. Rowery należy zwrócić w należytej czystości.
 3. Oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie niepogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu.
 4. Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia według cennika firmy serwisowej.

 

Aby wypożyczyć rower, należy spełniać następujące warunki:

 1. Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni lub uiścić kaucję zwrotną w wysokości 600 zł.
 2. Złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.
 3. Być osobą pełnoletnią.
 4. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry. Czas zaokrąglamy do 20 minut na korzyść Wypożyczającego.
 5. Przyjmujemy płatności gotówką lub kartami płatniczymi.
 6. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia.
 7. Gdy rower ulegnie uszkodzeniu lub zepsuciu, Wypożyczający poniesie koszty szkody 
  w całości według cennika firmy serwisowej.
 8. Dodatkowe opłaty za uszkodzenia, zepsucia lub utratę roweru pokrywa Wypożyczający na podstawie Faktury VAT. Faktura wystawiona i przesłana zostanie do wypożyczającego po oszacowaniu kosztów.
 9. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 10. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru. Wypożyczający ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z następstwem nieszczęśliwych wypadków oraz wszelkich szkód powstałych w związku z wypożyczeniem rowerów oraz w czasie trwania umowy wypożyczenia roweru.
 11. Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Osoba wypożyczająca rowery nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 13. W przypadku kradzieży w czasie trwania umowy wypożyczenia, Wypożyczający ma obowiązek poinformowania jednego z punktów wypożyczalni oraz współpracy z MOSiR w celu ustalenia okoliczności kradzieży.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Akceptacja niniejszego Regulamin oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.
 2. MOSiR w Łomży jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacje o zmianach do niniejszego Regulaminu będą dostępne pod adresem: www.mosir.lomza.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016. 380 z późn. zm.) oraz ustawa Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 z późn. zm.).

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  9

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  111

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz