• slider3.jpg
 • slider2.jpg
 • slider1.jpg
 • hostel_1000px.jpg
 • parkwodny_1000px.jpg
 • stadion_1000px.jpg
 • lodowisko_1000px.jpg

Zapraszamy do korzystania z usług Nauki i doskonalenia pływalnia !!!

 

 

 

REGULAMIN NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA W MOSIR W ŁOMŻY

 

 1. Organizatorem zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży.

 2. Zajęcia odbywają się w Parku Wodnym przy ul. Wyszyńskiego 15 lub w Pływalni przy ul. Niemcewicza 17a w Łomży.

 3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży.

 4. Zajęcia prowadzone są w czterech formach:

 • zajęcia indywidualne,

 • zajęcia w grupie dwuosobowej,

 • zajęcia w grupie czteroosobowej,

 • zajęcia w grupie ośmioosobowej.

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne zgodnie ze stawkami obowiązującego cennika.

 2. Informacje o cenach poszczególnych form oraz kontakt do instruktorów można uzyskać w recepcjach obiektów, a także na stronie internetowej www.mosir.lomza.pl

 3. Opłatę za zajęcia należy uiścić gotówką lub kartą płatniczą w recepcji odpowiedniego obiektu przed rozpoczęciem zajęć indywidualnych lub cyklu zajęć grupowych.

 4. Zajęcia grupowe obejmują cykl ośmiu jednostek zajęciowych po 45 minut każda.

 5. Zajęcia grupowe odbywają się w ściśle określonych ilościowo grupach – nie tworzy się mniejszych lub większych grup niż określone w pkt 4.

 6. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci od 5 roku życia (pod uwagę brany jest rocznik dziecka), młodzież i osoby dorosłe.

 7. Zapisy do poszczególnych grup oraz terminy wraz z godzinami odbywanych zajęć ustalane są przez uczestników bezpośrednio z wybranym instruktorem.

 8. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest złożenie własnoręcznie podpisanej „Deklaracji uczestnictwa” stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, a w przypadku osób niepełnoletnich „Deklaracji uczestnictwa” stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 9. Zajęcia, które nie odbędą się z winy organizatora lub z przyczyn niezależnych od organizatora mogą być zrealizowane w innym terminie ustalonym z instruktorem danej grupy.

 10. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy organizatora i skutkowało to zmniejszeniem całkowitej liczby zajęć podczas kursu przysługuje zwrot pieniędzy w wysokości 1/8 całkowitej opłaty za każde nie zrealizowane zajęcia. Zwrot nastąpi w trybie wskazanym w pkt 16.

 11. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie jest podstawą do zwrotu należności za te zajęcia. Usprawiedliwioną nieobecnością jest tylko nieobecność ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający udział w zajęciach potwierdzony zwolnieniem lekarskim.

 12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach organizator na wniosek użytkownika dokona zwrotu gotówki maksymalnie za jedne zajęcia. Zwrot nastąpi po zakończeniu cyklu zajęć na podstawie paragonu zakupu usługi. Paragon zatrzymuje organizator zajęć jako dokument niezbędny do rozliczeń podatkowych.

 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu na którym prowadzone są zajęcia, poleceń instruktora prowadzącego, ratowników i pracowników obiektu. W przypadku nie przestrzegania przez uczestnika niniejszego regulaminu lub utrudniania instruktorowi prowadzenia zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania umowy w stosunku do takiej osoby bez zwrotu poniesionych przez nią kosztów.

 14. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących w obiekcie regulaminów oraz nie stosowania się do poleceń instruktora odpowiadają uczestnicy lub w przypadku niepełnoletności uczestnika opiekunowie prawni, chyba że winę za zaistniałą szkodę ponosi również organizator.

 15. W przypadku zajęć grupowych zajęcia rozpoczynają się w ustalonej z uczestnikami godzinie. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Dla osób spóźnionych zajęcia trwają krócej odpowiednio o czas spóźnienia.

 16. Instruktor prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za uczestnika kursu od momentu sprawdzenia obecności do momentu zwrotu pasków transponderowych.

 17. O sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem lub regulaminami umieszczonymi w ogólnie dostępnych dla uczestników miejscach decyduje administrator obiektu.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Nauka i Doskonalenie Pływania

w MOSiR w Łomży

 

Łomża, ….............................

 

 

Deklaracja uczestnictwa dla dzieci w zajęciach

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA W MOSiR W ŁOMŻY

 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć...........................................................................................................

Adres zamieszkania................................................................................................................................

Telefon kontaktowy................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki/podopiecznego

(imię i nazwisko) ….......................................…..................................................................................

w zajęciach „Nauka i doskonalenie pływania w MOSiR w Łomży”. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu zajęć „Nauka i doskonalenie pływania w MOSiR w Łomży” i oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.

 

 

…..................................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Nauka i Doskonalenie Pływania

w MOSiR w Łomży

 

Łomża, ….............................

 

 

Deklaracja uczestnictwa dla osób dorosłych w zajęciach

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA W MOSIR W ŁOMŻY

 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć...........................................................................................................

 

Adres zamieszkania................................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy................................................................................................................................

 

Jako uczestnik zajęć z cyklu „Nauka i doskonalenie pływania w MOSiR w Łomży” zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu zajęć i oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.

 

 

…..................................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

PŁYWALNIA


ILOŚĆ OSÓB:  0

PARK WODNY

ILOŚĆ OSÓB:  0

NASZE LIGI

Zapisz

Zapisz

Zapisz
SAPE ERROR: Нет доступа на запись к файлу: /var/www/clients/client0/web4/web/templates/t3_bs3_blank/images/cache/c5f06205ca1fa2ca6a027d7238d851a1/links.db! Выставите права 777 на папку.